Vitajte na našej novej webovej stránke,

kde spoznáte naše aktivity, záujmy a prácu žiakov a pedagógov vo voľnom čase. Tiež sa zoznámite s množstvom bylín a liečiviek, ktoré škola pestuje, spracováva a z ktorých pripravuje lahodné bio čaje.

Jedinečný projekt s názvom: „Bylinková mozaika – krok mladých k zdraviu“ nadväzuje na regionálne tradície /bylinkárstvo na Spiši/, na úspechy vo vedomostných súťažiach, v pestovaní rastlín, i na dlhoročnú spoluprácu s biofarmou a záujem žiakov. Forma participácie komunity školy /učitelia, rodičia, obec, MVO, firma/ sa v obci už osvedčila v iných projektoch. Projektové aktivity budú prebiehať hlavne v rámci voľnočasových aktivít a počas prázdnin /práce na pozemkoch/ i vo vyučovacom procese s prvkami projektového vyučovania. Interaktívnymi metódami a zážitkovým učením žiaci aplikujú poznatky vo viacerých vyučovacích predmetoch /prírodopis, biológia, chémia, občianska náuka /základy prípravy podnikateľského plánu/, matematika /kalkulácie cien, výnosov/, jazyky /nácvik korešpondencie s partnermi/, svet práce, výtvarná výchova /tvorba kvetinových dekorácií/ a informatika /e – learning, elektronická komunikácia, vyhľadávanie informácií, tvorba databázy, umiestnenie informácií o projekte na web stránke, dokumentácia projektu /foto, video/.

Táto webová stránka, bylinkové políčko, ako aj všetky aktivity súvisiace s projektom „sa uskutočnili vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.“

Ak pôjdete okolo, zastavte sa na šálku pravého čaju v príjemnej spoločnosti.

Mgr. Peter Strážik
riaditeľ školy